Історія кафедри

Кафедра фармакоекономіки НФаУ заснована у 2004 році з метою підготовки для фармацевтичної галузі фахівців, які будуть спроможні проводити порівняльну оцінку медичних технологій на основі одночасного, комплексного, взаємопов’язаного аналізу клінічних результатів їх застосування та витрат, що пов’язані з їх використанням. Результати фармакоекономі-чних досліджень необхідні для підвищення якості медичної допомоги, раціонального застосування коштів на охорону здоров’я як окремими споживачами, так і лікувально-профілактичними закладами та державою в цілому, оптимізації процесу створення, виробництва та використання лікарських засобів в умовах ринкової економіки. На даний час в суспільстві існує нагальна потреба як в фармакоекономічному обґрунтуванні застосування медичних технологій для терапії різних захворювань, так і у фахівцях, які спроможні його надавати.

Кафедра стала першою і є на даний час єдиною кафедрою з фармакоекономіки в Україні. З моменту заснування очолює кафедру Заслужений діяч науки і техніки України, член Державного експертного центру МОЗ України, доктор фармацевтичних наук, професор Яковлєва Лариса Василівна.

На кафедрі вчаться вітчизняні й іноземні здобувачі вищої освіти ІІІ-V курсів за шістьма спеціальностями (освітніми програмами) трьох формам навчання (денна, вечірня, заочна/дистанційна). Основними навчальними дисциплінами кафедри є:
– Фармакоекономіка
– Доказова медицина
– Організація охорони здоров’я та страхова медицина
– Основи медичної стандартизації
– Підготовка фармацевтичного представника

На кафедрі також викладають чотири дисципліни за вибором студента:
– Аспекти вікової фармакології
– Сучасні методи дослідження біологічних систем
– Фармакоекономічні основи формулярної системи
– Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів

Викладання ведеться двома мовами: українською й англійською (до 2019/2020 навчального року також російською). Кафедра є випускаючою з дисципліни «Фармакоекономіка» за спеціальністю «Клінічна фармація». Студенти даної спеціальності виконують на кафедрі курсові, дипломні і магістерські роботи та проходять виробничу практику з дисципліни на базі лікувально-профілактичних закладів і аптек. Викладачі кафедри систематично підвищують педагогічну майстерність та поновлюють навчальні програми та сприяють впровадженню новітніх технологій у навчальний процес.

Протягом 15 років роботи кафедри (2005-2019 роки) співробітниками було розроблено та видано 31 навчальний посібник (з грифом МОН України – 4, з грифом МОЗ України – 2 посібника) та 33 навчальних методичних рекомендацій. Для кожної дисципліни, що викладається на Кафедрі був підготовлений навчально-методичний комплекс, що включає конспект та/або мультимедійні презентації лекцій, збірник або перелік тестових завдань з дисципліни, методичні рекомендації до практичних/семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти із різних навчальних дисциплін, методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисциплін, методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю, робочі журнали (зошити) для лекцій та практичних/семінарських занять. Підготовлено блок методичних розробок для дистанційного навчання по 3 дисциплінах («Фармакоекономіка», «Підготовка фармацевтичного представника», «Сучасні методи досліджень біологічних систем»).

З моменту свого створення кафедра є опорною з викладання фармакоекономіки на 10 фармацевтичних факультетах у закладах вищої медичної освіти України, де готують фахівців зі спеціальностей «Клінічна фармація» та «Фармація». Щорічно проводяться наради для завідувачів і викладачів однопрофільних кафедр ЗВО, де готують студентів спеціальності «Клінічна фармація» та викладають дисципліну «Фармакоекономіка». Однопрофільним кафедрам ЗВО надані: зразки типових і робочих навчальних програм; конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять, тестові завдання і зразки екзаменаційних білетів з фармакоекономіки.

За 2006-2019 роки на кафедрі було підготовлено та захищено 300 дипломних та магістерських робіт:

За період свого існування на кафедрі виконано та захищено: 6 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Майже всі дисертації виконані під керівництвом проф. Л. В. Яковлєвої, яка протягом багатьох років натхненної і плідної праці створила колектив науковців, що сьогодні з успіхом продовжують наукову і педагогічну діяльність в НФаУ та інших вищих навчальних закладах України. Це професори: С.М. Марчишин (Тернопільський державний медичний університет), А.Д. Гордієнко (Харківська державна зооветеринарна академія), Т.С. Сахарова, О.Я. Міщенко, Г.В. Зайченко, О.В. Ткачова (всі – НФаУ).

Зараз на базі кафедри виконується 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.

З 2012 року викладачами видано (станом на початок 2020 року) 300 наукових статей і 602 наукових тез (середня кількість статей на 1 викладача кафедри – 6):

Співробітники кафедри мають публікації, затверджені в «Укрмедпатентінформ» (2012-2019 рр.):
– патенти, 15
– інформаційні листи, 10
– наукові методичні рекомендації, 11
– авторські свідоцтва про права на твір, 1

2020 року на базі кафедри дванадцяте проведено науково-практичну інтернет-конференцію “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”, ціллю якої є розгляд питань фармакоекономічного аналізу і використання його результатів з метою обґрунтування вибору препаратів для раціональної фармакотерапії різних захворювань, визначення перспектив розвитку фармакоекономічних досліджень та впровадження стандартів лікування й формулярної системи в Україні, методології фармацевтичного забезпечення населення в умовах реформи системи охорони здоров’я України.

Співробітники кафедри приймають участь у науково-практичних конференціях різного рівня. За період з 2012 по 2019 роки було взято учать у 231 конференції (міжнародних – 75, всеукраїнських – 165) і 24 семінарах, здійснено 135 доповідей на них. Всього станом на початок 2020 року динаміка доповідей співробітників кафедри наступна: