Історична довідка

Кафедра фармакоекономіки НФаУ заснована у 2004 році з метою під-готовки для фармацевтичної галузі фахівців, які будуть спроможні прово-дити порівняльну оцінку медичних технологій на основі одночасного, ком-плексного, взаємопов’язаного аналізу клінічних результатів їх застосування та витрат, що пов’язані з їх використанням. Результати фармакоекономі-чних досліджень необхідні для підвищення якості медичної допомоги, ра-ціонального застосування коштів на охорону здоров’я як окремими спожи-вачами, так і лікувально-профілактичними закладами та державою в цілому, оптимізації процесу створення, виробництва та використання лікарсь-ких засобів в умовах ринкової економіки. На даний час в суспільстві існує нагальна потреба як в фармакоекономічному обґрунтуванні застосування медичних технологій для терапії різних захворювань, так і у фахівцях, які спроможні його надавати.

Кафедра стала першою і є на даний час єдиною кафедрою з фармакоекономіки в Україні. З моменту заснування очолює кафедру Заслужений діяч науки і техніки України, член Державного експертного центру МОЗ України, доктор фармацевтичних наук, професор Яковлєва Лариса Василівна.

Викладання ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською. Кафедра є випускаючою з дисципліни «Фармакоекономіка» за спеціальністю «Клінічна фармація». Студенти даної спеціальності викону-ють на кафедрі курсові, дипломні і магістерські роботи та проходять виробничу практику з дисципліни на базі лікувально-профілактичних закладів та аптек. Викладачі кафедри систематично підвищують педагогічну майстерність та поновлюють навчальні програми та сприяють впро-вадженню новітніх технологій у навчальний процес.

За 2005-2015 роки на кафедрі розроблено і видано: 27 навчальних посібників, 20 навчальних методичних рекомендацій. У 2015 році на ка-федрі підготовлені інтернет-видання у вигляді 9 посібників по 4-х дисци-плінах. За останні декілька років створено електронний підручник з дисципліни «Фармакоекономіка». Підготовлений блок методичних розробок для дистанційного навчання по 2-х дисциплінах: «Фармакоекономіка» та «Підготовка фармацевтичного представника» та 1 дисципліна «Сучасні методи досліджень біологічних систем» знаходиться в розробці. Завершується написання паперового варіанта підручника з дисципліни «Фармакоекономіка».
З моменту свого створення кафедра є опорною з викладання фармакоекономіки на 10 фармацевтичних факультетах у вищих навчальних медичних закладах України, де готують фахівців зі спеціальностей «Клінічна фармація» та «Фармація». Щорічно проводяться наради для завідувачів і викладачів однопрофільних кафедр ВМ(Ф)НЗ, де готують студентів спеціальності «Клінічна фармація» та викладають дисципліну «Фармакоекономіка». Однопрофільним кафедрам ВМ(Ф)НЗ надані: зразки типових та робочих навчальних програм; конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять, тестові завдання і зразки екзаменаційних білетів з фармакоекономіки.

За період свого існування на кафедрі виконано та захищено: 6 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Майже всі дисертації виконані під керівництвом проф. Л. В. Яковлєвої, яка протягом багатьох років натхненної і плідної праці створила колектив науковців і вчених, що сьогодні з успіхом продовжують наукову і педагогічну діяльність в НФаУ та інших вищих навчальних закладах України. Це професори: С. М. Марчишин (Тер-нопільський державний медичний університет), Т. С. Сахарова (НФаУ), О. Я. Міщенко (НФаУ), Г. В. Зайченко (НФаУ), А. Д. Гордієнко (Харківська державна зооветеринарна академія) та д. фарм. н. О. В. Ткачова (НФаУ).

У 2014 р під керівництвом проф. О. Я. Міщенко на кафедрі фармакоекономіки захищена кандидатська дисертація В. Ю. Адонкіної. Зараз на базі кафедри виконується 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.

У 2015 р. 27 листопада на кафедрі була проведена VІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку». Основні напрямки конференції – це питання подальшого розвитку та впровадження в клінічну практику формулярної системи – Державного формуляру та регіональних формулярів; та питання подальшого впровадження системи стандартизації в охороні здоров’я.

Співробітники кафедри активно приймають участь у науково-практичних конференціях різного рівня.